Writing Courses

Writing Courses

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หรือ Essay นั้นยาก เพราะเป็นการนำเอาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเของนักเรียนออกมาใช้  ได้แก่ ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาต่าง ๆ  ผสมผสานกับความรู้รอบตัวและความคิดสร้างสรรค์ การเรียงลำดับเรื่องราวพร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการเขียน  หลาย ๆ  คนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ประโยชน์ในการเขียนเรียงความ

UpGrade Academic Center สาขาศาลายา จัดหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาการเขียนเรียงความอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบและจัดให้เรียน Writing ในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานที่มีอยู่  หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยก็ได้  หลักสูตรของเรามีดังนี้

1. Basic Writing (Writing 1)student-849825_960_720
เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์  คำเชื่อม ฝึกเขียนประโยค เขียน Paragraph

2. Introduction to Essay (Writing 2)
เรียนโครงสร้างการเขียน Essay การเขียน Introduction, Body, Conclusion พร้อมทั้งฝึกเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้

3.  Writing for Specific Purposes
เป็นหลักสูตร Writing ที่จัดขึ้นสำหรับการสอบต่าง ๆ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่

Writing MUIC เป็นการติวการเขียน Essay เพื่อการสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC  นักเรียนที่เรียนวิชานี้ควรมีพื้นฐานการเขียนเรียงความมาบ้าง  นักเรียนจะได้เรียนการวิเคราะห์โจทย์คำถาม นักเรียนจะได้ฝึกเขียนเรียงความในลักษณะของการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย การได้เปรียบ เสียเปรียบ หรือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบต่าง ๆ เป็นต้น

Writing MUIDS   เป็นการติวการเขียน Essay สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 หรือ Grade 9 ที่ต้องการสอบเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIDS นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์  เรียนรูปแบบการเขียนเรียงความและได้ฝึกเขียนเรียนความหัวข้อต่างตามเวลาที่กำหนด

Writing IELTS  นักเรียนที่จะเรียน Writing IELTS ควรมีพื้นฐานด้านการเขียนเรียงความมาบ้าง เนื้อหาในการเรียนจะสอดคล้องกับการสอบ IELTS  คือ

Task 1  ฝึกการวิเคราะห์กราฟ หรือ Process หรือ Diagram  เรียนเทคนิคการเขียนอธิบายกราฟรูปแบบต่าง ๆ  คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรูปกราฟ ฝึกการเขียนเรียงความสำหรับ Task 1  ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

Task 2  ฝึกวิเคราะห์คำถาม เทคนิคการเขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ คำเชื่อม สำนวนที่ใช้ในการเขียน พร้อมทั้งฝึกการเขียนตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีอาจารย์ตรวจให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงสำหรับการเขียนครั้งต่อไป เป็นการเรียนลักษณะ Learning by doing นั่นเอง chart

สนใจเรียน Writing
Tel : 081 104 2008
Line: upgradesalaya