Tag: Fun For Kids

English + Math For Kids

UpGrade สาขาศาลายาเปิดคอร์สกลุ่ม English + Math For Kids สำหรับน้องๆวัยประถม ป.3 – ป.4 และ ป.5 – ป.6 โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เรียนสนุก สอดแทรกด้วยกิจกรรรมพัฒนาทักษะในชั้นเรียน สนใจติดต่อ ☎ 081 – 1042008 , 02-8885310 Line : upgradesalaya