BLOG

ทำความรู้จักให้ดี ก่อนคิดไปสอบ GED EP 1

ช่วงนี้ได้ยินนักเรียนพูดถึง GED บ่อยมาก ๆ  เหตุผล มาจากเรียน online อยู่กับบ้าน จนเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตมอปลาย บางคนก็ว่าอยากประหยัดเงินพ่อแม่  หรืออยากเรียนให้จบเร็ว ๆ  บางคนก็บอกว่าไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมา ไม่ไหวเสียเวลาพอหล่ะ ขอสอบเทียบมอปลายแล้วกัน ว่ากันที่จริง สอบ GED ก็คือ การสอบเทียบเทียบวุฒิให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเอง เรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยดีกว่า

GED ย่อมาจาก General  Educational Development  วัตถุประสงค์ของการสอบ GED  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  หรืออาจมีปัญหาอื่น  ๆ ที่ทำให้ไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย  ดังนั้น การสอบ GED  จึงเป็น การช่วยแก้ปัญหาทำให้หลาย  ๆ คนสามารถจบการศึกษาระดับมอปลายได้ เพราะการสอบผ่าน GED จะได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่า High school

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบเทียบ กลุ่มสาระวิชา  4  วิชา คือ

 1. ภาษาอังกฤษ ( Reasoning through Language Arts) ใช้เวลาในการสอบ 150 นาท
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ  เป็นลักษณะ multiple choices, drag and drop, select and area
 • เนื้อหาเป็นการวัดทักษะไวยากรณ์ การอ่าน การแสดงความคิดเห็น และการเขียนสรุป  ข้อสอบ มี 2 parts

        Part 1 – การอ่าน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน จำนวนคำถาม โดยประมาณ 45 ข้อ    ประกอบด้วย fiction  และ non –fiction  รวมทั้งบทความเพื่อวัดความรู้ทางไวยากรณ์

        Part  2 –  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

2. คณิตศาสตร์ ( Mathematical  Reasoning ) ใช้เวลาในการสอบ  115  นาที  ข้อสอบมี  2  parts

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
 • เรขาคณิต (Geometry)
 • พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
 • กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  3. วิทยาศาสตร์ (Science) ใช้เวลาในการสอบ 90  นาที   ข้อสอบวิทยาศาสตร์มีประมาณ 34 ข้อ  เนื้อหาที่ออกข้อสอบ  ได้แก่

 • อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
 • การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
 • อ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science) 

4. สังคมศาสตร์  (Social Studies) ใช้เวลาในการสอบ  70  นาที  มีข้อสอบประมาณ 30 ข้อ 

ข้อสอบวิชานี้ เป็นการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง รวมถึงวิธีการอ่านกราฟแผนภูมิที่แสดงความเกี่ยวข้องทางสังคม  เนื้อหาวิชาประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ

 • ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
 • การเมืองการปกครอง (Civic and government)
 • เศรษฐศาสตร์ (Economics)
 • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world) 

การสอบ GED  นั้น ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้สอบต้องได้คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า  145  คะแนน จึงจะ สอบผ่าน!!!! ในกรณีที่สอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง  สามารถสอบซ้ำได้ 3 ครั้ง แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ถ้าสอบสามครั้งแล้วยังไม่ผ่าน ต้องเว้นระยะเวลาในการสอบครั้งต่อไป 60  วัน

ใครที่สมัครสอบ GED ได้บ้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ GED คือ ต้องมา อายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่สอบ  หรือ ถ้าอายุ 16 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองต้องยินยอมโดยการ กรอกแบบฟอร์มขอยกเว้นเรื่องอายุนั่นเอง (Age Exception)

ข้อดีการสอบ GED

 • ช่วยในการแก้ปัญหาการเทียบวุฒิการศึกษา 
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียน 

ข้อเสียการสอบ GED

 • การสอบ GED  นั้น มีแค่สี่วิชา เนื้อหาที่สอบผ่านอาจไม่เพียงกับการไปต่อยอดในระดับสูงต่อไป และบางสถาบัน หรือบางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาเพิ่มเติม 

                         ดังนั้น การเลือกสอบ GED ขี้นอยู่กับนักเรียน และผู้ปกครองที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนและตัดสินเลือกสอบอย่างเข้าใจความต้องการและความเหมาะสมของตัวเอง

สำหรับ Episode 2 เราจะมาคุย เรื่องสมัครสอบอย่างไร ที่ไหน สอบเมื่อไหร่
รอติดตามเลยค่ะ

สนใจติวสอบ GED  ติดต่อ

Mobile Phone: 081 104 2008
Line: @upgradesalaya   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s