NEW COURSES

JULY Courses (20 ก.ค. – 7 ก.ย. 62)

📌📌Courses ใหม่ กรกฎาคม 62 นี้ 
UpGrade สาขาศาลายาเป็นสอน

👉1. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ( Integrated English Skills)
เรียนแบบผสมผสาน พุด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ได้จริงในการเรียน เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษา และชีวิตประจำวันของเรา 
ระยะเวลาเรียน 20 ก.ค. – 7 ก.ย. 62
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.

👉2. Writing ม.ปลาย
Course นี้ เป็นการนำ Grammar ที่เราเคยเรียน มาประยุกต์ใช้ในการเขียน และเขียนอย่างมีระบบ 
เรียงลำดับความคิด เล่าเรื่อง เรียนแล้วเอาไปใช้ได้….
ระยะเวลาเรียน 20 ก.ค. – 7 ก.ย. 62
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 – 12:00 น.

📱📱สนใจติดต่อ
0811042008 , 028885310
LINE ID : @upgradesalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s