ติวสอบ MU-ELT ของมหิดล

มารู้จักข้อสอบ MU-ELT กันดีกว่า

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก นักศึกษาที่จบใหม่ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อจะได้หางานทำได้ง่ายขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี โดยจัดให้มีการวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา โดยการสอบวัดระดับซึ่งนักศึกษาจะเลือกสอบได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและ
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล  คือ MU-ELT (Mahidol University English Language Test) ข้อสอบนี้มีมาตราฐานตาม CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป   

วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้งานที่หลากหลาย  เน้นใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก และใช้เพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย

ข้อสอบ MU-ELT ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Listening และ Reading  ข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง  มีรายละเอียดดังนี้

Listening

การฟัง  มีทั้งหมด 75 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนย่อย  ได้แก่

1. Question-Response จำนวน 30 ข้อ  เลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราได้ยิน  คำถามและตัวเลือกของคำตอบเราจะต้องใช้การฟังทั้งหมด

2 Short Conversation จำนวน 12 ข้อ ต้องฟังบทสนทนาและตอบคำถาม 3 ข้อต่อ 1 บทสนทนา ข้อส่วนนี้มีคำถามและคำตอบอยู่ในกระดาษให้เราอ่านได้ด้วย

3. Long Conversation จำนวน 12 ข้อ เป็นพาร์ทที่คล้ายคลึงกับ Short Conversation แต่บทสนทนาจะค่อนข้างยาวกว่า

4. บทบรรยาย จำนวน 21 ข้อ เป็นการทอดสอบการฟังมากขึ้น ด้วยการที่เราต้องฟังคนหนึ่งคนพูดบรรยายถึงสิ่งต่างๆ เพียง 1 รอบเท่านั้น

Reading

การอ่าน  มีทำถามทั้งหมด 75 ข้อ ประกอบไปด้วย
1. Grammar  เป็นการวัดความรู้ทางด้านไวยกรณ์ มีทั้งหมด 25 ข้อ
2 Vocabulary  มีทั้งหมด 15 ข้อ
3. Short Reading Passage มีข้อสอบประมาณ 15 ข้อ
4. Long Reading Passage มีข้อสอบประมาณ 20 ข้อ

คะแนน MU-ELT  เต็ม  150  คะแนน  คะแนนที่ต้องผ่านคือ  184  คะแนน
UpGrade สาขาศาลายาเปิดสอน MU-ELT   ทั้งกลุ่มและเดี่ยว

สมัครเรียนคอร์ส MU-ELT

สนใจโทร  0811042008
หรือ ทัก Line : @upgradesalya